WKO Dossier
Gemeente Energieleverancier Inwoners

De woningen van de inwoners worden verwarmd én gekoeld door een collectief warmte- en koudeopslag (WKO) systeem.
Warmte, warm tapwater en koude wordt geleverd door de energieleverancier.
Deze keuze is de inwoners door de gemeente dwingend opgelegd.

Voor de levering zijn er drie parijen van belang:


Gemeente

De gemeente heeft risico’s op het gebied van:

  1. Borging continuïteit
  2. Legionella beheersplan
  3. Milieuprestaties
Tijdlijn met het perspectief vanuit de gemeente op basis van Wet openbaarheid van bestuur (WoB) verzoek.

1. Borging continuïteit

Warmte, warm tapwater en koude: Levering

De gemeente is in 2015 akkoord gegaan dat de exploitatie werd overgedragen aan derden en heeft daarmee de continuïteit in gevaar gebracht.
Goedkeuring is onder de voorwaarde dat die derden alle verplichtingen overnemen en als de hunne erkennen en
de derden gekwalificeerd genoeg zijn om de aanleg en exploitatie verder voort te zetten op basis van de volgende objectieve maatstaven:
Standpunt gemeente: privaatrechtelijk

De gemeente ziet geen juridische verantwoordelijkheid voor zichzelf en heeft haar jurische positie laten toetsen. (Alleen uit hoofde van de overeenkomst met de energieleveranier.)
De gemeente ziet wel een morele inspanningsverplichting, met als doelstelling om gezamenlijk te werken aan een bedrijfszeker en toekomstig bestendig WKO systeem voor de 140 aansluitingen in Weideveld.

Standpunt 1 inwoners: zorgplicht

De omstandigheid dat de gemeente de bewoners heeft verplicht tot aansluiting op het collectief net brengt deze zorgplicht mee.
Jurispedentie: Zorgplicht gemeente

Standpunt 2 inwoners: handhaving

De gemeente heeft een overeenkomst met de energieleverancier en heeft daarmee de instrumenten in handen voor handhaving.
Overeenkomst Energievoorziening Weideveld 20-07-2007

Standpunt 3 inwoners: behoorlijkheid
De overheid werkt op eigen initiatief in het belang van de burger met andere (overheids-)instanties samen en stuurt de burger niet van het kastje naar de muur.

Warmte en warm tapwater: Leveringszekerheid

De Warmtewet roept een zorgplicht voor de overheid in het leven dat een aangesloten bewoner warmte verkrijgt.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is belast met taken ter uitvoering van deze wet en het toezicht op de naleving van deze wet.
Warmtewet: Levering van warmte

Als uiterste middel kan er door de Minister van Economische Zaken (EZ) een andere warmteleverancier worden aangewezen
om de warmtelevering over te nemen (artikel 12c van de Warmtewet) of opdracht geven tot de aanleg van een gastransportnet (artikel 12d van de Warmtewet).
Warmtewet: Noodvoorziening

2. Legionella beheersplan

Warm tapwater: Legionellapreventie

Voor legionellapreventie in drinkwater zijn er de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en bijbehorende - Regeling.
Drinkwaterbedrijven en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houden toezicht.
Op het Wet milieubeheer gedeelte bij die bedrijven wordt het toezicht meestal uitgeoefend door de gemeente of provincie.
Het toezicht wordt in veel gevallen uitbesteed aan de Omgevingsdienst (OD) of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

3. Milieuprestaties

Op basis van de overeenkomst Energievoorziening Weideveld die de gemeente heeft afgesloten met de energieleverancier:

Artikel 6 Milieuprestaties en borging.

Op basis van de rapportage aan de Omgevingsdienst Haaglanden:
CO2 en NOx besparing t.o.v. conventioneel


Energieleverancier

Als inwoners hebben we stellig de indruk gekregen dat de energieleverancierde laatste jaren heel sterk gegroeid is (veel nieuwe aansluitingen op nieuwe locaties in Nederland)
en zelf niet in staat is geweest om haar interne bedrijfsprocessen en interne organisatie goed mee te laten groeien.

Warmte, warm tapwater en koude: Levering

Leveringsvoorwaarden staan genoemd in het document Levering warmte, koude en warmtapwater.
Levercondities

Warm tapwater: Legionellapreventie

Op grond van de Drinkwaterwet (artikel 1 lid 3 en 6) is de energieleverancier als warmtapwaterleverancier deels gelijkgesteld met de eigenaar van een drinkwaterbedrijf.

Artikel 15. Wijkwarmtapwatervoorzieningen
Artikel 10: meetprogramma en meetfrequentie


Inwoners

De inwoners hebben geen keuze van energieleverancier en ervaren problemen op het gebied van:

  1. Leveringszekerheid
  2. Betaalbaarheid
  3. Service
Tijdlijn met het perspectief vanuit de bewoners.

Begin 2018 hebben we een enquête gehouden en heeft ons het mandaat gegeven om de resultaten bespreekbaar te maken.

Om iedereen op de hoogte te houden zijn de volgende nieuwsbrieven verstuurd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

1. Leveringszekerheid

De inwoners zijn eigenaar van de binneninstallatie. Die begint bij de afleverset (witte box) in de woning.
De binneninstallatie is door de aannemer opgeleverd volgens de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010.
De garantie is inmiddels verlopen, maar gezien de levensduur kan je nog steeds recht hebben op reparatie door de aannemer.
Dat is je wettelijk recht op een deugdelijk product. Wel moet je kunnen aantonen dat het product buiten jouw schuld kapot is gegaan.
Indien de aannemer niet mee wil werken kan je het voorleggen aan de geschillencommissie.

Onjuist geïnstalleerd (Kopers)
Geschillencommissie (Kopers)
Ingebrekestelling (Huurders)

Levering: Warmte

Volgens de leveringscondities is de aanlevertemperatuur van warmte afhankelijk van de buiten temperatuur.

Met een buitentemperatuur van bijvoorbeeld 5°C hoort de aanvoertemperatuur 35°C te zijn.

Problemen met warmte.

Levering: Warm tapwater

De temperatuur van het warme tapwater is op de demarcatiegrens gemiddeld 60 °C tot 70 °C, rekening houdend met een meetonnauwkeurigheid van maximaal 3 °C.
De hoeveelheid warm tapwater is standaard CW-4. Volgens dit CW-label levert de energieleverancier minimaal 7,5 liter warm tapwater per minuut op de demarcatiegrens.

Volgens de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 moet er bij het aanrecht minimaal 2,5 liter per minuut geleverd worden.

Problemen met warm tapwater.

Levering: Koude

Volgens de leveringscondities wordt koude geleverd met een aanvoertemperatuur van 18 °C ± 10%.
Bij een buitentemperatuur < 15 °C vindt er géén koudelevering meer plaats.

Problemen met koude.

2. Betaalbaarheid

Vanwege het ontbreken van keuze wordt de maximumprijs voor warmte door de overheid vastgesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat de consument te veel betaalt.
Het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe betreft het uitgangspunt dat voor de warmtelevering een tarief wordt gevraagd voor de warmte, zodanig dat het gemiddeld niet meer kost dan een vergelijkbare situatie met een aardgasgestookte HR ketel.
De maximumprijs voor warmte is dus gebaseerd op de prijs van gas.
De energieleverancier mag niet meer in rekening brengen dan de maximale tarieven. Een lagere prijs mag wel.
Er wordt landelijk een maximumtarief vastgesteld voor warmte. De overheid ziet er op toe dat er geen hogere tarieven in rekening gebracht worden.
De vastgestelde maximumprijs levering warmte voor 2017, 2018 en 2019.

Op termijn wordt het gas duurder en de elektra goedkoper, zodat mensen extra worden geprikkeld om minder aardgas te gebruiken.
De prijs van warmte is gekoppeld aan de gasprijs en deze extra belasting op gas zou daarom niet meegenomen moeten worden in de indexering.

3. Service

Op basis van de warmtewet worden klanten voorzien van een duidelijke factuur en ontvangen vooraf informatie over werkzaamheden en onderbrekingen:

De leverancier stelt een verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op de hoogte van door hem geplande werkzaamheden waarbij de levering van warmte aan de verbruiker moet worden onderbroken.
Warmtewet Hoofdstuk 2. Levering van warmte: Artikel 4 Lid 2.

De hoogte van de financiële compensatie per aansluiting van een verbruiker bedraagt € 35,–
bij een storing met een duur van 8 tot 12 uur, vermeerderd met € 20,– voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur.
Warmteregeling Pagagraaf 4 Compensatie bij ernstige storingen en afsluitbeleid: Artikel 4 Lid 2.

Op basis van de overeenkomst Energievoorziening Weideveld die de gemeente heeft afgesloten met de energieleverancier:

Artikel 5.3.3 Het Energiebedrijf dient binnen 24 uur na melding van een Urgente storing, deze storing verholpen te hebben.
Indien het Energiebedrijf aantoonbaar deze storing niet binnen 24 uur kan verhelpen, dient het Energiebedrijf een adequaat plan van aanpak met de Verbruiker overeen te komen.

Urgente storing
Een technisch probleem/defect aan de Energievoorziening, welke zo spoedig mogelijk (aanvang reparatie binnen 2 uur na melding) verholpen dient te worden.
Het betreft dan een storing die leidt of zal leiden tot stagnatie van de Warmte, Koude en/of Warm tapwaterlevering aan de Verbruiker(s) of
die leidt of kan leiden tot ernstig ongemak voor de gebruikers of gevolgschade (bijvoorbeeld ernstige lekkage).

Niet-urgente storing
Een technisch probleem/defect aan de Energievoorziening, die niet beantwoordt aan de omschreven definitie van Urgente storing en
waarvan de reparatie/afhandeling in overleg met de Verbruiker onder normale werktijd in te plannen is.


Last Updated: 04-Aug-2019
WebMaster: arjan@bodegravenspreekt.nl
© copyright 2019 BodegravenSpreekt