Home Contract Zoeken

Handhavingsverzoeken

#1 Volgens artikel 3.4.5 dienen Warmte, Koude en Warm tapwater op het Leveringspunt geleverd te worden volgens de specificaties. Dat doet Eteck vaak niet en dat heb ik op 14-2-2020 onderbouwd naar de gemeente.

#2 Volgens artikel 7.10.3 dient de Energie-infrastructuur gedurende de looptijd van de overeenkomst deugdelijk onderhouden te worden. Op 11-1-2021 is door Technolab vastgesteld dat slib in leidingen leidt tot problemen.

#3 Volgens bijlage C.4 dient Koude geleverd te worden met een aanvoertemperatuur van 18°C ± 10%. Koude wordt nu onterecht handmatig aangezet in mei en die moet gewoon beschikbaar zijn volgens de stooklijn.

#4 Volgens artikel 7.10.3 dient de Energie-infrastructuur gedurende de looptijd van de overeenkomst deugdelijk onderhouden te worden. Door ondeugdelijk onderhoud aan het distributienet ontstaan er lekkages vóór de afsluiters.

#5 Volgens artikel 4.3.10 hebben de Verbruikers het recht om de tarieven te toetsen. Op 14-2-2020 heb ik de gemeente verzocht om Eteck de onderbouwing aan te laten leveren en ik heb dat op 9-2-2021 nogmaals gedaan.

#6 Volgens artikel 3.4.3 dient de Meetinrichting in de Woningen onderhouden te worden conform de Aansluitvoorwaarden. Door ondeugdelijk (preventief) onderhoud in de zomer van 2020 aan de meetinrichting ontstaan er vaak lekkages.

#7 Volgens artikel 6.1.1 dient Eteck aan de CO₂-reductie te voldoen. Op 14-2-2020 heb ik naar de gemeente aangetoond dat in geen van de jaren de in de vergunning voorgeschreven CO₂ besparing wordt behaald.

#8 Volgens artikel 7.5.3 verbeurt Eteck aan de gemeente een direct opeisbare boete van € 2.500,- per werkdag per gebrek. Op 13-1-2019 heeft de gemeente Eteck op meerdere punten in gebreke gesteld.

#9 Volgens artikel 5.3.4 dient Eteck bij een Niet-urgente storing de klant te benaderen voor het maken van een afspraak binnen 5 werkdagen. Op 27-6-2019 werd in bijzijn van de gemeente gezegd dat we zelf moesten blijven bellen.

#10 Volgens artikel 5.3.3 dient Eteck binnen 24 uur na melding van een Urgente storing, deze storing verholpen te hebben. Maar na 4x bellen kregen bewoners te horen, dat er zoveel mensen in de kou zaten dat ze geen tijd hadden.

#11 Volgens definitie Urgente%20storing kan Koude ook een Urgente storing zijn. Op 14-2-2020 heb ik naar de gemeente onderbouwd dat koude helemaal geen prioriteit heeft bij Eteck.

#12 Volgens artikel 5.3.3 dient Eteck binnen 24 uur na melding van een Urgente storing, deze storing verholpen te hebben. Bij lekkages komen ze pas dagen later.

#13 Volgens artikel 5.3.1 is het een doel om het aantal, de aard, de duur en/of de herhalingsgraad van de storingen te verminderen. Op 14-2-2020 heb ik naar de gemeente aangetoond dat ze alleen ad-hoc de problemen oplossen.

#14 Volgens artikel 5.3 dienen storingen binnen de gestelde tijden opgelost te worden. Dat doet Eteck vaak niet en dat heb ik op 14-2-2020 onderbouwd naar de gemeente.

#15 Volgens artikel 4.3.11 is Eteck verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen en de behandeling van geschillen. Vragen en klachten worden vaak helemaal niet beantwoord en behandeld, laat staan dat er iets wordt opgelost.

#16 Volgens bijlage K. gelden er leveringsvoorwaarden voor koude. Eteck heeft vanaf 2020 de leveringsspecificaties voor koude eenzijdig aangepast in het nadeel van de bewoners.

#17 Volgens artikel 4.3.8 dient Eteck de beschreven methode uit het Tariefadvies warmte kleinverbruikers van EnergieNed aan te houden. Dat doet Eteck niet en dat is meermalig met de gemeente besproken.

#18 Volgens artikel 4.3.7 dient de projectkorting van 17,5% op de tarieven gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst te worden gehandhaafd. Dat doet Eteck niet en dat is meermalig met de gemeente besproken.

#19 Volgens bijlage J. gelden er algemene voorwaarden, waaronder de mogelijkheid om op te kunnen zeggen. Eteck heeft eenzijdig de algemene voorwaarden aangepast, waardoor bewoners nu niet meer kunnen opzeggen.

#20 Volgens artikel 3.1.1 dient Eteck het beheer en onderhoud (preventief en correctief, incl. materialen en loonkosten en vervanging) van de Energievoorziening te doen. Dat doet Eteck pas als het helemaal niet meer werkt.

#21 Volgens artikel 3.3.5 dient Eteck zich in te spannen om de energieverliezen in de Energie-infrastructuur te minimaliseren. Dat doet Eteck niet.

#22 Volgens artikel 3.4.3 dient Eteck de Meetinrichting in de Woningen conform de Aansluitvoorwaarden te onderhouden en in stand te houden volgens ISSO publicatie 5. Dat doet Eteck niet.

#23 Volgens artikel 4.3.9 dient Eteck de tarieven jaarlijks aan het kostenkader te laten toetsen door de Gemeente. Dat is nog geen enkel jaar gedaan.

#24 Volgens artikel 3.6.2 dient Warm Tapwater te voldoen aan de daaraan gestelde eisen en normen. Op 14-02-2020 heb ik aangegeven dat de heet waterafsluiter 1x per jaar gecontroleerd dient worden op haar werking.

#25 Volgens artikel 5.3.2 dient er onderscheid gemaakt te worden tussen Urgente en Niet-urgente storingen. Dat doet Eteck niet en heeft Eteck op 13-1-2019 daarop in gebreke gesteld.

#26 Volgens artikel 5.3.3 dient Eteck 24 uur na melding van een Urgente storing, deze storing verholpen te hebben. Dat doet Eteck vaak niet en dat heb ik op 14-2-2020 onderbouwd naar de gemeente.

#27 Volgens artikel 6.2.1 dient Eteck een milieurapportage te verstrekken en/of publiceren aan de Gemeente en de Verbruikers. Dat is nog geen enkel jaar gedaan.

#28 Volgens artikel 3.6.3 dient de levering van Warm tapwater te voldoen aan de wettelijke legionella eisen. Op 7-5-2019 heb ik in mijn gesprek met de toenmalige burgemeester aangegeven dat er legionellagevaar was.

#29 Volgens artikel 5.3.3 dient Eteck 24 uur na melding van een Urgente storing, deze storing verholpen te hebben. Op vrijdag wordt een melding voor warmte gedaan en daar wordt je pas maandag over teruggebeld.

#30 Volgens artikel 6.1.2 dient Eteck jaarlijks de CO₂-reductie te bepalen. Dat is nog geen enkel jaar gedaan conform de beschreven methodiek.


Last Updated: 2-Oct-2021
WebMaster: arjan@swww.nl
© copyright 2021 Stichting WKO Wijk Weideveld