Home Contract Zoeken

Advies aan burgemeester en wethouders


Datum: 22 april 2008

Onderwerp: Uitwerking procesafspraak situatie einde overeenkomst Nuon warmtepompsysteem Weideveld

Advies:
  1. Akkoord met uitwerking van de procesafspraak voor de situatie aan het einde van de overeenkomst met Nuon.
  2. Nuon conform bijgevoegde concept brief hierover informeren.

Wat is de aanleiding?
Op 30 augustus 2007 hebben de gemeente en Nuon een overeenkomst ondertekend voor de aanleg, exploitatie en het beheer van een collectief warmtepompsysteem in de nieuwe wijk Weideveld. In deze overeenkomst hebben de gemeente en Nuon afspraken vastgelegd over de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen met betrekking tot de realisatie en het onderhoud van het warmtepompsysteem. De ondertekende overeenkomst heeft een looptijd van 30 jaar. De woningen in Weideveld zullen echterlanger staan dan die 30 jaar. In de overeenkomst met Nuon zijn daarom in artikel 7 een aantal afspraken opgenomen over mogelijke voortzetting van het systeem, overname van het systeem door een derde of beëindigen van het warmtepompsysteem, afhankelijk van de situatie die zich over 30 jaar voordoet. Nuon zal over 25 jaar een nieuwe aanbieding aan de gemeente (als huidige contractpartner) voorleggen over de voorzetting van het collectieve warmtepompsysteem. Het is dan aan de gemeente om deze aanbieding te beoordelen.

Artikel 7.10.7. van de overeenkomst zegt hier over: "Gemeente en Energiebedrijf onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid om de toekomstige bewoners, met inachtneming van de artikelen 7.10.4 tot en met 7.10.6, een rol te geven in de besluitvorming over de voortzetting van de overeenkomst c.q. de Energievoorziening, waaronder bijvoorbeeld het oprichten van een vereniging van deelgenoten in een mandelige zaak".

Wat willen we bereiken?
Duidelijke afspraken over rol en verantwoordelijkheid van contractpartijen en toekomstige bewoners bij de beoordeling van de aanbieding van Nuon over voortzetting van het collectieve warmtepompsysteem na afloop van de huidige contractperiode van 30 jaar.

Wat is de analyse?
Ter uitvoering van artikel 7.10.7 is contact gezocht met notaris Van der Meulen (Van der Meulen, Kock en Ubachs te Waddinxveen), met de vraag wat de eventuele mogelijkheden zijn voor het oprichten van een vereniging van deelgenoten in een mandelige zaak (of een ander soort vereniging) waarmee bewoners nadrukkelijk een partij worden bij de besluitvorming over voorzetting van het warmtepompsysteem aan het einde van het huidige contract. Conclusies van de notaris: De notaris adviseert bewoners geen mede eigenaar van het systeem te maken, om daarmee inspraak en invloed voor de bewoners mogelijk te maken, maar met Nuon af te spreken dat het voorstel voor voortzetting van het warmtepompsysteem direct aan de gemeente wordt voorgelegd, zoals op dit moment al is vastgelegd in de overeenkomst. Vervolgens kan de gemeente zelf kiezen voor het naar eigen inzicht betrekken van de bewoners van Weideveld en andere belanghebbenden in de besluitvorming over de aanbieding die Nuon over 25 jaar voorlegt.

In gesprek met Nuon is gebleken dat Nuon zich hierin kan vinden.

Over de wijze om dit binnen de gesloten overeenkomst met Nuon te regelen is advies gevraagd bij LaGro (ook betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst). LaGro geeft aan zich te kunnen vinden in de conclusies van de notaris. Daarbij concludeert LaGro dat er geen aanpassing van de huidige overeenkomst noodzakelijk is. De huidige afspraken passen in de lijn zoals de notaris heeft voorgesteld. LaGro adviseert om Nuon via een brief (zie bijgevoegd concept) te bevestigen dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitwerking van het betreffende artikel 7.10.7, waarbij de bewoners geen mede eigenaar van het systeem worden gemaakt maar de gemeente aan het einde van de contractduur de bewoners van Weideveld en andere belanghebbenden naar eigen inzicht zal betrekken bij de besluitvorming over de nieuwe door Nuon aan de gemeente te doen toekomen aanbieding voor de voortzetting van het energiesysteem.

Uw college wordt gevraagd in te stemmen met de uitwerking van de afspraak zoals in de overeenkomst opgenomen en Nuon daarover via bijgevoegde brief te informeren.

Wat betekent dat?
Met bevestiging aan Nuon wordt invulling gegeven aan de in de overeenkomst afgesproken uitwerking van artikel 7.10.7, waarmee afspraken worden bevestigd over taken en verantwoordelijkheden van de huidige contactpartners en de manier waarop bewoners in toekomstige besluitvorming over voortzetting van het warmtepompsysteem worden betrokken.

Wat zijn de consequenties?

Juridische consequenties:
De overeenkomst met Nuon en de daarin gemaakte afspraken blijven ongewijzigd van kracht. Met de brief aan Nuon wordt nadere uitwerking gegeven aan een in de overeenkomst opgenomen afspraak. De brief en de bevestiging van Nuon hierop worden aan het dossier toegevoegd. Hiermee wordt de uitwerking van de afspraak uit de overeenkomst geformaliseerd.

Financiële consequenties:
N.v.t.

Rechtmatigheid:
N.v.t.

Participatie- en communicatieconsequenties:
Op het moment dat Nuon een nieuwe aanbieding aan de gemeente voorlegt zal de gemeente bewoners naar eigen inzicht betrekken bij de besluitvorming. De wijze waarop wordt op dat moment nader uitgewerkt.

Personele consequenties:
N.v.t.

Consequenties voor andere beleidsterreinen:
N.v.t.

REBO
N.v.t.

Wat is het vervolg?
De bijgevoegde brief wordt aan Nuon verstuurd, met het verzoek tot formele bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging van Nuon is het dossier volledig.

Wat is nog vermeldenswaardig?