Home Contract Zoeken

Advies aan burgemeester en wethouders


Datum: 23 januari 2013

Onderwerp: wijziging Overeenkomst Energievoorziening Weideveld

Samenvatting:
De overeenkomst inhoudende een aanpassing van de oorspronkelijke overeenkomst met Nuon van 30 augustus 2007 voor de energievoorziening van Weideveld middels een WKO-installatie, wordt voorgelegd aan het college. Nuon koopt de plicht om Weideveld van warmte te voorzien daarmee af; alleen woonveld 1 en 2 worden op het WKOsysteem angesloten.
Advies is om in te stemmen met deze overeenkomst.

Beslispunten advies:
  1. Instemmen met de Overeenkomst tot wijziging van 'Overeenkomst Energievoorziening Weideveld' tussen Nuon en gemeente.

Wat is de aanleiding?
Op 30 augustus 2007 zijn Nuon en gemeente een overeenkomst aangegaan voor aanleg, aansluiting, beheer en onderhoud van de energievoorziening voor heel Weideveld door een collectief warmtepompsysteem voor warmte, koeling en warm tapwater.

Nuon heeft inmiddels aangegeven deze overeenkomst te willen beëindigen.
Ten eerste is sinds de overname van Nuon door Vattenfall de zakelijke strategie van Nuon gewijzigd. Nuon Vattenfall wil niet langer investeren in relatief kleine projecten en zal deze tak van het bedrijf afbouwen.
Daarnaast spelen veranderingen in de planning van Weideveld een rol: Door deze gewijzigde omstandigheden is het voor Nuon niet langer rendabel om de nog te ontwikkelen woonvelden aan te sluiten op een warmtepompsysteem. Als er te weinig woningen op een warmtepompsysteem aangesloten worden, zijn er geen schaalvoordelen te behalen. De warmte- en koudebronnen functioneren alleen bij een optimale bezettingsgraad. Als deze niet gehaald wordt, moet water via een gasinstallatie bijverwarmd worden. Dit is minder duurzaam en minder rendabel.

Om deze redenen is Nuon in overleg getreden met gemeente om de overeenkomst aan te passen.

De gemeente heeft ook aanleiding om een alternatief te willen voor het Nuon-systeem. Dit is namelijk geënt op een duurzaamheidniveau dat ambitieus was in 2007. Inmiddels is echter door aanscherping van de landelijke normen (de Energie Prestatie Coëfficiënt: EPC) het ambitieniveau uit de overeenkomst de standaard in de woningbouw geworden.

Wat willen we bereiken en voor wie?
Voor Weideveld willen we nog altijd een duurzame energievoorziening die voor de consumenten niet duurder is dan conventioneel. De huidige overeenkomst tussen Nuon en gemeente draagt door de gewijzigde omstandigheden niet langer bij aan dit doel. Daarom willen we de overeenkomst tussen Nuon en gemeente aanpassen.

Wat gaan we daarvoor doen?
De belangrijkste punten uit de overeenkomst die nu voor besluitvorming voorligt zijn: Wat zijn de alternatieven?
Geen. Er is nagegaan of er partijen geïnteresseerd waren in de overname van het contract van Nuon. Deze zijn niet gevonden.

Welke integrale afwegingen zijn gemaakt en wie zijn betrokken?
De duurzaamheid van de energievoorziening is een belangrijke afweging geweest. Gezien de ontwikkeling van de techniek in de loop van de jaren zullen de oorspronkelijke doelstellingen voor de duurzaamheid geen beperking zijn bij de keuze voor een alternatieve energievoorziening. De doelstellingen kunnen zelfs aangescherpt worden.

De afdeling COO - cluster juridische zaken heeft de overeenkomst gecontroleerd. De afdeling R & B heeft geadviseerd over de technische aspecten uit de bijlage bij de overeenkomst.

Wat zijn de PIOFAC consequenties?
Tekst raadsinformatiebrief

Nuon heeft een overeenkomst met de gemeente om een duurzame collectieve warmtevoorziening voor Weideveld aan te leggen. Door de vertraging in de ontwikkeling van Weideveld, en door een andere zakelijke strategie sedert de overname door Vattenfall heeft Nuon voorgesteld deze overeenkomst te beëindigen. Nuon zal nog wel de aansluiting van woonveld 1 en 2 (Droomweide) op het systeem afronden. Nuon is bereid de overeenkomst voor de rest van Weideveld af te kopen. Het college heeft ingestemd met de beëindigingsovereenkomst. Dit schept ook de ruimte om nieuwe ambities voor duurzame energievoorziening voor de rest van Weideveld te formuleren.

Consequenties voor andere beleidsterreinen:

Duurzaamheid:
Voor de andere woonvelden van Weideveld, en voor de vrije kavels in de 'proeftuin' van woonveld 2 blijft de ambitie om in te zetten op duurzame energievoorziening. Mede door de ontwikkeling van de techniek de laatste jaren tendeert dat veeleer naar kleinschalige vormen (zonnepanelen en -boilers, individuele warmtepompen etc).

In overeenkomsten met ontwikkelende partijen en in verkoopovereenkomsten van vrije kavels willen we die ambitie vastleggen.

Zoals eerder aangegeven levert het systeem van Nuon maar een beperkte toegevoegde waarde voor de duurzaamheid. Het was zeer ambitieus in 2007, maar is inmiddels achterhaald.

Wat is het vervolg en eventuele risico- en beheersmaatregelen?

Vervolg:
Na ondertekening werkt Nuon verder aan de ontwikkeling van het systeem in woonveld 1 en 2. Voor de andere woonvelden maakt de gemeente nieuwe afspraken met ontwikkelende partijen, en met kopers van vrije kavels over de energie-ambities in nieuwe plannen (aangescherpte EPC).

Risico:
Verder uitstel van de woningbouwplannen ten opzichte van huidige planning (afhaken Mozaïek Wonen; afzetrisico vrije sector-woningen Synchroon). Dit leidt tot een nog onrendabeler systeem.

Beheersmaatregel:
Met Nuon zijn afspraken gemaakt voor het scenario dat in woonveld 1 en 2 in 2015 nog niet voldoende woningen toegevoegd zijn voor een rendabel tweede warmtepompsysteem. In dat geval moet Nuon de toe te voegen woningen nog steeds in het systeem opnemen maar mag Nuon een andere (conventionele) wijze van opwekking installeren. Op deze wijze krijgt de overeenkomst met Nuon een duidelijke horizon.

Bijlage: