Home Contract Zoeken

Overeenkomst tot wijziging 'Overeenkomst Energievoorziening Weideveld'


Datum: 5 februari 2013

Bijlage:
Onderwerp: wijziging Overeenkomst Energievoorziening Weideveld

Geachte geanonimiseerd

Hierbij ontvangt u de getekende overeenkomst tot wijziging van de 'Overeenkomst Energievoorziening Weideveld' tussen Nuon en gemeente.

Wij vertrouwen op een voortzetting van de goede samenwerking bij de verdere afhandeling van de overeenkomst voor Weideveld.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
het hoofd van de afdeling Planontwikkeling en -regie,


mw. mr. B. Kramer
Bijlage 1 Overeenkomst tot wijziging 'Overeenkomst Energievoorziening Weideveld'

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gevestigd te Bodegraven aan het Raadhuisplein 1, 2411 BD , rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester mr C van der Kamp, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d d. 5-2-2013 hierna te noemen: de 'Gemeente'

en

De naamloze vennootschap Nuon Warmte, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoor houdende aan de Spaklerweg 20, 1096 BA, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09117658, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F C. de Vries, hierna te noemen: 'Nuon'

De Gemeente en Nuon hierna gezamenlijk aangeduid als 'Partijen'

Overwegende dat: Komen overeen als volgt:

Artikel 1.
Met uitzondering van hetgeen gesteld in Artikel 2 is Nuon niet gehouden tot verdere aanleg en ontwikkeling van een energiesysteem in de locatie als bedoeld in de Overeenkomst Tevens is Nuon, met uitzondering van hetgeen gesteld in Artikel 2, ontheven van haar verplichting tot het aansluiten van woningen en voorzieningen in de locatie als bedoeld in de Overeenkomst (de 'locatie')

Artikel 2.
Nuon zal uitsluitend de voorzieningen als omschreven in bijlage 1 nog toevoegen aan het reeds door Nuon gerealiseerde energiesysteem, almede de in bijlage 1 omschreven woningen en voorzieningen nog aansluiten op de energievoorziening, onder voorwaarde dat de ten tijde van het sluiten van deze aanvullende overeenkomst geldende planning voor deelgebied [woonveld 1 en 2] niet substantieel zal wijzigen

Artikel 3.
Nuon blijft gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst gehouden om de door haar aangelegde energievoorziening te exploiteren overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst.

Artikel 4.
Om de Gemeente een compensatie te bieden voor mogelijk te maken kosten ten gevolge van de verdere ontwikkeling van een energievoorziening voor de Locatie, zal Nuon aan de Gemeente een vergoeding betalen ten bedrage van €100.000,- (zegge honderd duizend euro). Genoemd bedrag zal uiter1ijk 60 dagen na ondertekening van deze overeenkomst worden overgemaakt op een door de Gemeente aan te geven bankrekening.

Artikel 5.
Tenzij anders overeengekomen in deze aanvullende overeenkomst blijft de Overeenkomst onverminderd van kracht Bij strijdigheid tussen deze aanvullende overeenkomst en de Overeenkomst, prevaleert onderhavige aanvullende overeenkomst

Artikel 6.
De bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze aanvullende overeenkomst.

Aldus overeengekomen in tweevoud

Nuon, F.C. de Vries
Gemeente Bodegraven, mr. C. van der Kamp

Bijlagen:
Beschrijving omvang collectief WKO (warmte-koude-opslag) systeem Weideveld Nuon
Bijlage bij : Overeenkomst tot wijziging 'Overeenkomst Energievoorziening Weideveld'

Beschrijving omvang collectief WKO (warmte-koude-opslag systeem Weideveld Nuon
Algemene beschrijving van een warmtepompnet c.q WKO installatie:

In de nieuwbouwwijk Weideveld in Bodegraven is/ wordt een energiesysteem op basis van warmte/koudeopslag en warmtepompen aangelegd De woningen zijn aangesloten op een collectief leidingnet (een zogenaamd 6-pijpssysteem) waarmee water voor ruimteverwarming, warmtapwater bereiding en koeling wordt gedistribueerd.

Het collectieve Nuon Weideveld WKO systeem kenmerkt zich door de volgende bouwstenen.
  1. Opwekinstallatie;
  2. Distributienet (het al genoemde 6-pijps systeem);
  3. Bronpaar;
  4. Regeneratievoorziening van de bronnen;
Hierbij dient direct het onderscheid gemaakt worden tussen hetgeen reeds is gerealiseerd en hetgeen nog gebouwd gaat worden.

Al gerealiseerd status d.d 01-01-2013.

Ad 1) Nuon Technische Ruimte gevestigd aan de Akkermunt 114, 2412 AB Bodegraven.

Deze ruimte is voorzien van elektriciteit, gas en water en riool aansluiting. De ruimte fungeert als opstellingsruimte voor de op te wekken warmte. Daarvoor zijn in de ze ruimte cv-ketels en warmtepompen geïnstalleerd Verder staan hier de benodigde voorzieningen t.b.v distributie van de 3 te leveren producten (warmte, koude en warmtapwater) naar de woningen welke hierop zijn aangesloten Ook beschikt deze ruimte over een rookgasafvoer en ventilatiekanaal welke op het dak van het gebouw uitmondt.

Ad 2) Het distributienet bestaat uit een leidingnet in de wijk met strangen welke bestaan uit 6 pijpen, te weten:
  1. CV-aanvoer leidmg;
  2. CV-retour leding;
  3. Koeling aanvoer leiding;
  4. Koeling retour leiding;
  5. warmtapwater aanvoerleiding;
  6. warmtapwater retourleiding;
Deze leiding liggen in één tracébed van ongeveer 1,5 m breed voornamelijk onder in de kruipruimten van de woningen De leidingen liggen verder ongeveer 1 m onder het maaiveld.

De reeds hierop aangesloten woningen zijn de volgende, in totaal 117 woningen
PostcodeStraat/PostbusReeksWoonplaats
2412 ABAkkermunt70 t/m 146Bodegraven
2412 AEAkkermunt11 t/m 23Bodegraven
2412 AGBoterbloem1 t/m 17Bodegraven
2412 AGBoterbloem2 t/m 38Bodegraven
2412 AKVogelwikke1 t/m 33Bodegraven
2412 AKVogelwikke2 t/m 12Bodegraven
2412 AJMadelief2 t/m 28Bodegraven
2412 AHKlaproos1 t/m 13Bodegraven
In al deze woningen zit een Nuon afleverset met daarin de meter welke het verbruik geregistreerd. Dit is tevens het overdrachtspunt naar de woning waarbij het eigendom en de verdere verantwoordelijk en overgaat naar de eigenaar van de woning, de zogenaamde binnenhuisinstallatie Dit is vergelijkbaar met de afspraken rondom bekende gas, water en elektriciteitsmeter

Ad 3) het bronpaar bestaat uit 2 bronputten waarvan 1 als warme bron fungeert en 1 als koudebron.

De warme bron is gelegen bij de rotonde Broekveldselaan/Kolblei/Klaproos aan de zijde van de technische ruimte van Nuon aan akkermunt 114. Dit is duidelijk waarneembare bovengrondse put De rijksdriehoek X- en Y coördinaten van de warme bron zijn 112 061, 454.407.

De koude bron is op dit moment gelegen in brak terrein en de rijksdriehoek X- en Y coördinaten voor de koude bron zijn 112 264, 454 238. Deze put is verzonken en moeilijk waarneembaar deksel van de put is gelijk met het maaiveld.

Deze twee bronparen zijn met de technische ruimte aan de akkermunt verbonden middels bronleidingen, e-voedingskabels en stuursignaalkabels welke liggen conform het overgekomen K&L Ieidingnutstracé (dus in de straat onder trottoirs etc.) Gemiddeld liggen de bronleidingen 1,5 m onder het maaiveld.

Ad 4) Nog niet gerealiseerd is de oppervlaktewater regeneratievoorziening deze zal direct naast (ca. 5-10 m van koude bron verwijderd) de koude bron gerealiseerd gaan worden in een ondergrondse put. Daartoe zullen leidingen in de neven gelegen watergang geplaatst worden E.e.a. is reeds vergund door het betreffende waterschap. Realisatie zal 2013/2014 gaan plaats vinden.

Deze regeneratieput zal, door Nuon, middels ondergrondse leidingen en kabels verbonden worden met de genoemde koude bron put Verder zal door Nuon in opdracht van Synchroon nog het volgende opgericht worden.