Home Contract Zoeken

Advies aan burgemeester en wethouders


Datum: 25 maart 2015

Bijlagen:
 1. Interne memo Consequenties GrEx d.d. 25-3-2015 (GEHEIM)
 2. Overeenkomst Energievoorziening Weideveld d.d. 30-8-2007
 3. Aanpassing overeenkomst Energievoorziening Weideveld d.d. 5-2-2013
 4. Conceptbrief aanpassing afspraken WeideVeld woonvelden 1 en 2 d.d. 24-3-2015
Onderwerp: Overname warmtepompprojecten NUON door Greenspread Warmte

Samenvatting:
Voorgesteld wordt om met NUON c.q. GreenSpread een aanpassing op de eerder gesloten contracten overeen te komen.

Beslispunten advies:
 1. Besluiten tot aanpassing van de afspraken Energievoorziening Weideveld conform bijgaande conceptbrief van NUON met kenmerk Weideveld woonvelden 1 en 2 d.d. 24-3-2015;
 2. Wethouder J.L. van den Heuvel mandateren om namens uw college de aangepaste afspraken Energievoorziening Weideveld te ondertekenen.
 3. Op grond van artikel 55 lid 1 e.v. van de Gemeentewet besluiten om de bijlage 1. Interne memo "Consequenties GrEx" bij dit voorstel geheim te verklaren.
Wat is de aanleiding?
Tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en NUON Warmte zijn twee overeenkomsten van kracht. In 2007 is een raamovereenkomst gesloten voor het realiseren en exploiteren van een collectieve warmtevoorziening voor de gehele wijk Weideveld. In 2013 is deze overeenkomst aangepast. Aanleiding daarvoor waren een andere strategische oriëntatie van NUON, het achterblijven van het woningbouwtempo ten opzichte van het oorspronkelijk beoogde tempo alsmede een ongunstige ontwikkeling van het bouwvolume en het type woningen. In verband hiermee heeft NUON, met een beroep op artikel 7.6.2 van de Overeenkomst Energievoorziening Weideveld, destijds verzocht om een aanpassing van de overeenkomst.

In het verlengde van dat verzoek zijn partijen nader overeengekomen dat de uitrol van het systeem zich zou beperken tot de woonvelden 1 en 2, met dien verstande dat, indien in 2015 niet minimaal 50 woningen zijn toegevoegd, NUON zich het recht voorbehoudt om een alternatief voor de nog te realiseren warmtepompen te voorzien.

Eind januari 2015 heeft NUON in ambtelijk overleg mondeling aangegeven haar belangen in het warmtepompproject Weideveld over te willen dragen aan GreenSpread Warmte b.v. Naar aanleiding daarvan heeft met betrokken partijen NUON, GreenSpread, Synchroon en gemeente een evaluatie plaatsgevonden. Daarbij zijn de tussen partijen gemaakte afspraken aan de orde geweest. Verder is gekeken naar de actuele vooruitzichten voor de verdere uitbreiding van de warmtevoorziening conform het aangepaste contract uit 2013.

Argumenten
De ambtelijke mededeling van NUON is voor ons aanleiding geweest om op 4 maart jl. met betrokken partijen NUON, GreenSpread en Synchroon in overleg te gaan. In dit gesprek is vastgesteld dat:
 1. de woningbouwontwikkeling in woonvelden 1 en 2 sedert het sluiten van de overeenkomst tot wijziging van de "Overeenkomst energievoorziening Weideveld" niet het beoogde, aangepaste tempo heeft kunnen ontwikkelen. Tot en met 2015 zullen geen 50 woningen worden toegevoegd;
 2. Daarnaast is vastgesteld dat, om reden van uit de markt ingegeven aanpassingen in de verkaveling (minder rijwoningen, kortere rijtjes, in het algemeen minder woningen), het huidige collectieve systeem in beperkte mate tot zijn recht komt.
 3. De sedert 2007 voortgeschreden techniek maakt dat met aanzienlijk geringere investeringen dan met het huidige systeem, een betere milieuprestatie kan worden behaald.
 4. De oorspronkelijke milieudoelstelling is, door reeds doorgevoerde en nog door te voeren aanscherpingen in de EPC-eis, achterhaald;
 5. Er is geen keuzevrijheid voor consumenten om een eigen invulling te geven aan de duurzaamheid van de nieuwbouwwoning.
 6. Verder is geconstateerd dat de, na het aansluiten van de 6 woningen die Synchroon in juni a.s. in aanbouw neemt in woonveld 1, de huidige regelruimte vol is. Voor het eventuele aansluiten van verdere woningen zal dan eerst weer voorgeïnvesteerd moeten worden in een tweede regelruimte. Door het afhaken van woningcorporatie Mozaïek Wonen als opdrachtgever voor circa 20 appartementen is er op dit moment geen uitzicht op een concrete locatie voor het realiseren van deze regelruimte.
Deze argumenten zijn in het overleg door partijen onderschreven. Naar aanleiding daarvan is afgesproken tussen partijen vast te leggen dat, na aansluiting van de 6 in juni door Synchroon in aanbouw te nemen woningen in deelplan 4 op het WKO-net, een verdere uitrol van het collectieve warmtepompsysteem achterwege blijft. Wel is de intentie uitgesproken om, in overleg tussen Greenspread, Synchroon en gemeente te onderzoeken of er voorstellen gedaan kunnen worden voor een alternatieve invulling van de warmtevoorziening. Een in aanmerking komend alternatief zou in ieder geval moeten scoren op de aspecten milieurendement, kosten en schaalbaarheid.

Relatie met Synchroon
In het kader van de in 2005 gesloten Samenwerkingsovereenkomst met Synchroon heeft laatstgenoemde de verplichting om de door haar te realiseren woningen aan te sluiten op de NUON-warmtevoorziening. In totaal 118 van de door Synchroon gerealiseerde woningen zijn aangesloten op het systeem, om exploitatietechnische redenen is er voor gekozen om de kavels aan de zuidzijde van woonveld 2 niet op het systeem aan te sluiten.

Eveneens op grond van de Samenwerkingsovereenkomst vergoedt de gemeente een bijdrage in de aansluitkosten aan Synchroon per op het NUON-systeem aangesloten woning. Met prijspeil 2015 is deze bijdrage circa € 7.600,= excl btw per woning. In de (geheime) bijlage Consequenties GrEx wordt nader ingegaan op de mogelijke kostengevolgen.

In bestuurlijk overleg heeft Synchroon meermaals aangegeven gebaat te zijn bij het niet verder uitrollen van het warmtepompsysteem. Argumenten zijn daarbij: Zoals bekend blijft de woningbouwproductie door Synchroon achter bij de bijgestelde productie- en prijsafspraken (Proeftuin Weideveld).

Wat willen we bereiken en voor wie?
Het is het belang van de gemeente, overigens niet anders dan dat van de andere betrokken partijen, dat de ontwikkeling van Weideveld op een duurzame wijze en tegen zo laag mogelijke investeringen gestalte krijgt. Om reden van de argumenten die hierboven vermeld zijn, hebben partijen met elkaar vastgesteld dat doorzetten van het huidige systeem hierbij niet langer past en in redelijkheid niet van de gemeente is te verlangen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Met partijen willen we de volgende, aangepaste afspraken vastleggen:
 1. Na het aansluiten van de 26 woningen van Synchroon in deelplan 4, vindt geen verdere uitbreiding van het huidige warmtevoorzieningssysteem plaats;
 2. GreenSpread verkrijgt, als opvolgende partij in het contract tussen gemeente en NUON, op grond van datzelfde contract het recht om een alternatieve warmtevoorziening aan te bieden voor de nog te realiseren woningen in woonvelden 1 en 2.
 3. Een in aanmerking komend alternatief moet in ieder geval scoren op de aspecten milieurendement, kosten en schaalbaarheid.
In de bestuurlijke gesprekken die gevoerd worden met Synchroon over de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst voor de woonvelden 1 en 2 kunnen de gewijzigde afspraken ingebracht worden. Uit de te voeren gesprekken zal moeten blijken in hoeverre er hierdoor voor Synchroon ruimte ontstaat om alsnog tot realisatie van woningen in een volgende deelplan te komen.

Wat zijn de alternatieven?
Er worden geen alternatieven voorgesteld.

Welke integrale afwegingen zijn gemaakt en wie zijn betrokken?
De gemaakte afweging is dat het vanuit technische-, financiële-, duurzaamheids- en door tijdverloop ingegeven argumenten wenselijk is om uitbreiding van het huidige systeem te staken en onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor een duurzame warmtevoorziening. De inhoud van dit advies is afgestemd met betrokken wethouders Van den Heuvel en Oskam, collega's milieu, planeconomie en betrokken partijen NUON, GreenSpread en Synchroon en is collegiaal meegelezen door Lizet Keijzers.

Wat zijn de PIJOFAC consequenties?

Personeel:
Geen

Informatie:
Raad informeren als onderstaand.

Juridisch:
Geen

Organisatie:
Geen

Financiëel:
De kosten van het aanpassen van de overeenkomst met NUON c.q. GreenSpread worden gedekt uit de GrEx Weideveld. Voor wat betreft de mogelijke consequenties voor de GrEx wordt verwezen naar de geheime bijlage Consequenties GrEx bij dit collegevoorstel.

Automatisering:
Geen

Communicatie:
Belanghebbenden worden geïnformeerd door middel van bijgaande conceptbrief van NUON.

Tekst raadsinformatiebrief
Het college heeft in overleg met betrokken partijen NUON, GreenSpread en Synchroon besloten om onderzoek te doen naar een alternatieve warmtevoorziening voor de woonvelden 1 en 2. Parallel daaraan is met genoemde partijen en Synchroon afgesproken dat, voor de woningen die na deelplan 4 zijn voorzien, wordt afgezien van verdere aansluiting van nog te realiseren woningen op de huidige warmtevoorziening. Het uit te voeren onderzoek dient te leiden tot voorstellen voor energievoorziening die past bij de gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Consequenties voor andere beleidsterreinen:
Indien het gevraagde besluit wordt genomen, dan volgt daaruit dat GreenSpread onderzoek en vervolgens voorstellen doet voor wat betreft alternatieven voor het huidige systeem. In het kader van dit proces kunnen wensen op het gebied van duurzaamheid en milieu worden ingebracht.

Wat is het vervolg en eventuele risico- en beheersmaatregelen?
Geen.

Dorpsoverleg?
Niet van toepassing.


Bijlage 1 Interne memo Consequenties GrEx d.d. 25-3-2015 (GEHEIM)

1 Vertaling contract in GrEx
De contractuele afspraken met NUON over de collectieve warmtevoorziening woonvelden 1 en 2 Weideveld zijn als volgt in de GrEx Weideveld opgenomen (tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief btw).

Risicoreservering
Er is (bij wijze van risicoreservering) in de GrEx een bijdrage aan NUON geraamd van circa € 385.000,= ivm mogelijke claims van NUON als gevolg van de noodzaak tot het doen van extra onrenda bele voorinvesteringen.

Aansluitkosten
Er is een bijdrage opgenomen van circa € 911.000,= ten behoeve van het aan Synchroon vergoeden van de aansluitkosten (hierna: BAK) van de door haar nog te realiseren woningen op de collectieve warmtevoorziening.

2 Consequenties GrEX
De ter besluitvorming voorliggende afspraken leiden tot de volgende consequenties voor de GrEx:

Risicoreservering
De risicoreservering van € 385.000,= kan vrijvallen, Het resultaat van de GrEx verbetert met circa € 376.000,= op netto contante waarde (prijspeil 1-1-2015).

Aansluitkosten
Voor wat betreft de BAK geldt dat in bestuurlijk overleg met Synchroon overeen gekomen zal moeten worden dat, nu er geen aansluitingen op het bestaande systeem meer plaats vinden, er geen verplichting meer bestaat van de gemeente om BAK-kosten aan Synchroon te vergoeden. Synchroon zal zich naar verwachting op het standpunt stellen dat de gemeente zal moeten bijd ragen in de kosten van een alternatieve voorziening. Deze discussie zal moeten worden gevoerd in samenhang met de gesprekken met Synchroon over een verdere realisatie van woningen in de woonvelden 1 en 2. In afwachting van de uitkomsten daarvan kan het budget van € 911.000,= nog niet anders aangewend worden.

Bijlage 4 Conceptbrief aanpassing afspraken WeideVeld woonvelden 1 en 2 d.d. 24-3-2015

College van B&W van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Betreft: Weideveld Woonvelden 1 en 2

24 maart 2015

Geacht College,

In aanvulling op onze brief van 10 maart 2015, willen wij via deze brief de door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk enerzijds en Greenspread Warmte en Nuon Warmte anderzijds (hierna te noemen: partijen) overeengekomen aanpassing van- en aanvulling op de overeenkomst collectieve energievoorziening Weideveld van 30 augustus 2007 bevestigen.

Overwegingen

De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Nuon Warmte hebben in 2007 de 'Overeenkomst Energievoorziening Weideveld Bodegraven' gesloten, volgens welke Nuon Warmte -onder meer- gehouden is een duurzame energievoorziening te realiseren voor de gehele nieuwbouwlocatie 'Weideveld 'in de Gemeente Bodegraven.

In 2013 is deze overeenkomst aangepast; aanleiding daarvoor waren een andere strategische oriëntatie van Nuon Warmte, het achterblijven van het woningbouwtempo ten opzichte van het oorspronkelijk beoogde tempo alsmede een ongunstige ontwikkeling van het bouwvolume en het type woningen. In verband hiermee heeft Nuon Warmte, met een beroep op artikel 7.6.2 van de Overeenkomst Energievoorziening Weideveld, destijds verzocht om een aanpassing van de overeenkomst.

Nuon Warmte en de Gemeente zijn destijds nader overeengekomen dat de uitrol van het systeem zich zou beperken tot de woonvelden 1en 2, met dien verstande dat, indien in 2015 niet minimaal 50 woningen zijn toegevoegd, Nuon zich het recht voorbehoudt om een alternatief te realiseren in plaats van de op dat moment nog te realiseren warmtepompen.

Na de eerste (mondelinge) mededeling van geanonimiseerd eind januari 2015, van een overgang van de warmtepompportfolio van Nuon, waaronder het project Weideveld, naar Greenspread Warmte is door partijen het moment aangegrepen om het gesprek aan te gaan over de actuele situatie en vooruitzichten.

Actuele situatie

Vastgesteld is dat de woningbouwontwikkeling in woonvelden 1 en 2 sedert het sluiten van de overeenkomst tot wijziging van de "Overeenkomst energievoorziening Weideveld" niet het beoogde, aangepaste tempo heeft kunnen ontwikkelen. De toevoeging van 50 woningen in de periode tot en met 2015 zal niet gerealiseerd worden.

Vanuit de markt ingegeven aanpassingen in de verkaveling (minder rijwoningen, kortere rijtjes, in het algemeen minder woningen) en de aanscherping van de EPC hebben tot gevolg dat het huidige collectieve systeem in beperkte mate tot zijn recht komt en mogelijk niet langer de meest optimale invulling is voor de nog te realiseren woningen binnen woonvelden 1 en 2.

De huidige regelkamer in woonveld 1 heeft nog slechts beperkte capaciteit voor nieuwe woningen. De nu in aanbouw zijnde 20 woningen van Synchroon en de vanaf juni 2015 6 aanvullende woningen van Synchroon zullen de laatste woningen zijn die kunnen worden aangesloten op de huidige technische ruimte. partijen hebben afgesproken aangepaste afspraken te willen maken voor wat betreft de warmtevoorziening voor de nog te realiseren woningen binnen de woonvelden 1 en 2 (behoudens de zogenaamde vrije kavels aan de zuidrand van woonveld 2) en deze afspraken middels deze brief wensen vast te leggen.

Overeengekomen afspraken

De huidige overeenkomst van 30 augustus 2007 betreffende de exploitatie van de gerealiseerde en de nog te realiseren 26 woningen, gaat per 1 april 2015 "onder algemene titel" over naar Greenspread.

Na aansluiting van de resterende 6 woningen omstreeks juni 2015, vindt geen verdere uitbreiding meer plaats van het huidige collectieve warmtepompsysteem. Partijen zullen onderzoeken wat de mogelijke alternatieven zijn voor de collectieve warmtevoorziening van de nog te realiseren woningen.

Greenspread, Synchroon en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben de intentie uitgesproken te onderzoeken op welke wijze een alternatieve invulling van een duurzame energievoorziening kan worden voorgesteld. Een in aanmerking komend alternatief zou in ieder geval moeten scoren op de aspecten milieurendement, kosten en schaalbaarheid. De randvoorwaarden die hiervoor worden opgesteld zullen moeten voldoen aan de geldende wetgeving en bestaande afspraken, waaronder de in deze brief vervatte afspraken. Greenspread zaltijdens dit proces nauw worden betrokken en in de gelegenheid wordt gesteld een aanbieding te doen als betrokken ontwikkelaar van een duurzame energievoorziening.

Voor akkoord in drievoud;

N.V. Nuon Warmte, Frank C. de Vries
Greenspread Warmte, Martin Marquering
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Jan Leendert van den Heuvel