Home Contract Zoeken

Nuon naar Greenspread


Datum: 10 maart 2015

Onderwerp: Overname warmtepompprojecten door Greenspread Warmte

Geacht College,

Uit het gesprek dat geanonimiseerd op 4 maart 2015 had met geanonimiseerd leiden wij af dat de brief die wij voor u hadden voorbereid u per abuis nooit bereikt heeft; onze welgemeende excuses daarvoor. Wij maken daarom van deze gelegenheid gebruik om u langs deze weg te berichten omtrent de opsplitsing van onze portfolio en de overname per 1 april 2015 door Greenspread Warmte van -onder meer- ons warmtepompproject te Bodegraven. In deze brief gaan we tevens in op vragen die naar voren kwamen tijdens het gesprek met geanonimiseerd

Wij merken allereerst op dat de overname door Greenspread Warmte van onze kleinschalige warmtepompprojecten geschiedt door middel van een zogenaamde 'juridische afsplitsing". Dit betreft een "overgang onder algemene titel" zoals bedoeld in artikel 7.7.2 van de bestaande exploitatie overeenkomst, en niet een overdracht zoals bedoeld in artikel 7.7.1.
In deze situatie dient daarom te worden gehandeld in lijn met artikel 7.7.2 van deze overeenkomst. Wij zijn van mening dat ons handelen geheel in lijn is met deze bepaling en dat daarom voorafgaande goedkeuring niet nodig is.

Tijdens het overleg, mede in aanwezigheid van Synchroon geanonimiseerd en Greenspread geanonimiseerd is de intentie van de Gemeente Bodegraven uitgesproken, om de overgang van Nuon Warmte naar Greenspread Warmte te gebruiken om afspraken te maken over de nog resterende te bouwen en eventueel op het collectieve WKO systeem aan te sluiten woningen.
Uitgangspunt is dat op basis van de herziene markt en technologische ontwikkelingen de best mogelijke oplossing voor alle betrokken partijen zal worden bepaald. Greenspread zal hiervoor een vervolgoverleg arrangeren.

Uiteraard worden alle bestaande en eventueel in onderling overleg herziene afspraken door ons, en -na 1 april 2015- door onze rechtsopvolger Greenspread Warmte, nagekomen. Aan de keuze voor Greenspread Warmte en haar financier (Triodos bank) is door ons een zorgvuldige selectie voorafgegaan, waarbij vooral is gekeken naar het zeker stellen van de warmtevoorziening en de bijbehorende service aan de betrokken klanten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Greenspread Warmte die partij is.

Wij zijn ons ten volle bewust van de geschiedenis die Nuon Warmte en haar rechtsvoorganger gezamenlijk delen met de gemeente Bodegraven. Wij hechten mede daarom veel waarde aan een zorgvuldige gang van zaken rond deze overgang van onderneming. Wij zijn dan ook graag bereid om -indien u zulks wenselijk acht- een en ander nader toe te lichten. Wij vertrouwen er echter op dat het gesprek met geanonimiseerd samenhang met de inhoud van deze brief u voldoende comfort geeft dat de leveringszekerheid in de wijk Weideveld voor nu en voor de toekomst geborgd is.

Met vriendelijke groet,

Frank de Vries
Manager Operational Steering

Nuon naar Greenspread


Datum: 6 mei 2015

Onderwerp: weideveld woonvelden 1 en 2 - afspraken collectieve energievoorziening

Volgens afspraak zend ik u hierbij uw exemplaar van de door Nuon Warmte, Greenspread Warmte en gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor akkoord ondertekende afspraken bij de overeenkomst collectieve energievoorziening Weideveld van 30 augustus 2007.

Bijlage:

Greenspread naar Eteck


Datum: 18 april 2017

Onderwerp: wijziging aandeelhouder

Middels deze brief willen wij u informeren dat Eteck Energie Bedrijven op 25 april 2017 alle aandelen in Greenspread Warmte overneemt van Greenspread Holding. Daarmee zal Greenspread Warmte met ingang van 25 april 2017 onderdeel uitmaken van de Eteck-groep. Voor u als klant verandert er niets. De dienstverlening en service blijft hetzelfde en u hoeft verder geen actie te ondernemen.

Eteck
Greenspread Holding, momenteel nog de enige aandeelhouder van Greenspread Warmte, heeft besloten de warmteactiviteiten af te stoten. In Eteck heeft Greenspread een overnamepartner gevonden die zowel op financieel als operationeel vlak uitstekend in staat is de activiteiten van Greenspread Warmte voort te zetten, waarbij het belang van de klant centraal blijft staan.

Eteck is sinds 2000 actief en heeft haar focus volledig gericht op de levering van duurzame warmte en koude. Eteck beschikt over langjarige kennis van de techniek, juiste aandacht voor de klant en is uitgegroeid tot een grote speler in deze markt die meer dan 20.000 woningequivalenten van duurzame energie voorziet.

Wat verandert er voor u?
Beide partijen treffen momenteel alle nodige voorbereidingen om de overgang soepel te laten verlopen. Omdat het een overname van aandelen betreft, zal de dienstverlening niet veranderen. Ook heeft dit geen gevolgen voor uw contract; de daarin gemaakte afspraken zullen gehandhaafd blijven. Wel zal de naam veranderen en zal de directie van Greenspread Holding aftreden en plaatsmaken voor de directie van Eteck.

In aanvulling op bovenstaande willen we u wijzen op onze leverings- en/of exploitatieovereenkomst waarin is afgesproken dat een wijziging van zeggenschap gemeld dient te worden. Met deze brief geven we invulling aan die meldingsplicht.

Vragen
Indien u daar behoefte aan heeft, komen we graag bij u langs om deze eigendomsoverdracht nader toe te lichten en om u kennis te laten maken met Eteck. wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Greenspread naar Eteck


Datum: 3 mei 2017

Onderwerp: Wijziging aandeelhouder Greenspread Warmte

Geachte geanonimiseerd,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 18 april 2017 over de overname van Greenspread Warmte door Eteck Energie Bedrijven.

Overname contractpositie
Met deze overname wordt Eteck Energie Bedrijven de rechtsopvolger van de volgende oorspronkelijke contracten: Graag ontvangen wij uw bevestiging dat alle rechten en verplichtingen uit deze contracten zijn overgedragen aan Eteck Energiebedrijven, conform artikel 7.7.2 uit de Overeenkomst Energievoorziening Weideveld d.d. 30 augustus 2007.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met geanonimiseerd bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres geanonimiseerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, mr. C. van der Kamp
de secretaris, drs. J.G. de Jager

Greenspread naar Eteck


Datum: 1 jun 2017

Onderwerp: Greenspread - Eteck

Geacht college van B&W

Begin mei ontvingen wij uw schrijven, kenmerk Z-11-00264/DOC-17021264, inzake de wijziging van aandeelhouder van Greenspread Warmte.

Eteck Energiebedrijven is de grootste exploitant van decentrale duurzame warmtesystemen. We zijn al sinds 2001 actief in deze markt en hebben dus veel ervaring met deze systemen.

In uw brief geeft u aan dat Eteck Energie Bedrijven rechtsopvolger is van de vermelde contracten en vraagt ons dit aan u te willen bevestigen. Een algemene brief bevat normaal gesproken minder detail van de transactie, maar na uw verzoek leggen wij kort uit, wat is gebeurd en hoe wij zullen blijven zorgdragen voor de uitvoering van de contracten.

Het betreft een aandelenoverdracht nl Eteck Warmte Holding BV heeft de aandelen Greenspread Warmte BV gekocht van Greenspread Holding BV. Daarmee is de positie van de contracten (ook uw contracten) onveranderd gebleven, er is slechts sprake van een verandering van aandeelhouder. Op basis daarvan kunnen wij u dus bevestigen dat de lopende contracten gewoon zullen worden gecontinueerd.

Als laatste melden wij u dat geanonimiseerd, onze assetmanager voor dit project is geworden.

Wij vertrouwen erop u hiermede volledig te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
Cees Verloop