Home Contract Zoeken

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Warmte Koude Opslag in Bodegraven-Reeuwijk is duur, niet duurzaam. Zo valt te zien in de in het verkiezingsfilmpje van TV West.

De lokale politiek doet ertoe. Dat weten de op het WKO aangesloten bewoners van Wijk Weideveld maar al te goed!
Die zijn namelijk voor hun woongenot afhankelijk van de lokale besluitvorming.

We willen dat de aangesloten bewoners op het centrale WKO in Weideveld goed geïnformeerd naar het stemhokje kunnen gaan.
Wij hebben daarom van alle politieke partijen hun politieke standpunt gevraagd over het WKO in Weideveld.
Partij Politiek standpunt WKO Weideveld Meer informatie over warmtetransitie in verkiezingsprogramma
Wat de VVD betreft laat het oplossen van de problemen met het WKO in Weideveld te lang op zich wachten en zijn er onvoldoende resultaten geboekt. We zien twee belangrijke pijlers om naar een oplossing te werken: dossieropbouw en contractmanagement. De gemeente moet objectief (en juridisch houdbaar) vast kunnen stellen of het systeem werkt zoals het hoort: meten is weten. Daarna volgt contractmanagement: afspraak is afspraak. Voldoet het niet? Dan volgen de stappen waarschuwing, dwangsom, en uiteindelijk juridische procedures. Na zoveel jaar voortmodderen is de tijd van coulance en bemiddeling een keer voorbij. Gebruikers van een gasvrije woning verdienen hetzelfde comfort als ieder ander en ze moeten er van op aankunnen dat hun huis duurzaam is en niet duur. In Weideveld is het nu duur en niet duurzaam, om over comfort nog maar te zwijgen. Dat moet echt anders.Een comfortabel huis
De VVD is er geen voorstander van om inwoners van het gas af te dwingen en op hoge kosten te jagen. Wij staan open voor alternatieve warmtebronnen, wanneer deze bewezen duurzaam en betaalbaar zijn. Binnen onze gemeente zijn diverse mogelijkheden, zoals het benutten van restwarmte uit bedrijven en het winnen van warmte uit oppervlaktewater. Op kleinere schaal zijn er mogelijkheden voor (hybride warmtepompen of warmte-koude opslagsystemen. Maar wij vinden het dan wel belangrijk dat we ook lessen trekken uit het verleden. De problemen in Weideveld tonen aan dat het beschermen van inwoners bij een collectief systeem van essentieel belang is. De gemeente heeft een duidelijke rol bij het borgen van de publieke belangen in de transitie en zou daarvoor zelf voldoende kennis moeten organiseren om zo op voorhand randvoorwaarden op te stellen die afdwingbaar en handhaafbaar zijn. Daarmee bouw je vooraf zekerheden in, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
Politiek standpunt verzocht op 27 januari en herinnering verstuurd op 26 februari, maar geen reactie ontvangen. De reactie kon tot uiterlijk woensdag 9 maart aangeleverd worden.Slimme duurzaamheid en gevarieerde energie
Deels vanuit eigen ambities en deels vanwege regionale, landelijke en Europese afspraken zetten we de energie- en warmtetransitie in. Over tien jaar zijn we daar flink mee op stoom, maar zonder dat alles wat we nu hebben is afgebroken. We hebben ons dan ook niet vastgelegd op één spoor of één oplossing, omdat innovaties daarvoor te snel gaan. Onze inwoners, met name de zwakste, zijn niet de dupe geworden van eenzijdige plannen. ‘Haalbaar’ en ‘betaalbaar’ waren, zijn en blijven de kernwoorden.
 • Voordat we van het gas af kunnen gaan, moeten de resultaten van de twee in de transitievisie warmte genoemde proefwijken (Reeuwijk-Brug-Oost en bedrijventerrein Broekvelden/Groote Wetering) positief zijn. Dit is voor ons een randvoorwaarde.
Burgerbelangen staat voor een betrouwbare gemeente. Dat betekent in het kader van het WKO dossier: een transparant proces, in de eerste plaats naar de getroffen burgers. Ten tweede het contract tussen gemeente en Eteck biedt handvatten om dwingend Eteck verbeteringen op te leggen. Doe dat dan ook! Ten derde maak samen van de expertise van de burgers in plaats van hun waarnemingen in twijfel te trekken.

Tenslotte de halfslachtige, zwalkende aanpak van de afgelopen paar jaar maakt dat we op achterstand staan naar Eteck. Dat moet heel snel omgedraaid worden door een nieuwe koers in dit dossier. Burgerbelangen gaat daarvoor.
Realistische routekaart klimaat & energie
Ook ‘klimaat en duurzaamheid’ staat bij ons bovenaan het lijstje.
We zijn ‘vóór’, maar niet tegen elke prijs. Zonder draagvlak gaat de transitie niet lukken en ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’ is ons uitgangspunt.
Politiek standpunt verzocht op 27 januari en herinnering verstuurd op 26 februari, maar geen reactie ontvangen. De reactie kon tot uiterlijk woensdag 9 maart aangeleverd worden.Duurzaam denken en doen
 • De ingeslagen weg via de Routekaart ”Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035” wordt vervolgd, waarbij de ambitie moet zijn om van goede voornemens te komen tot nog meer concrete maatregelen.
 • De gemeente heeft, ook met de gemeentelijke klimaatcoöperatie(s), een rol als voortrekker en stimulator op het gebied van energiebesparing en het toepassen van innovatieve technieken.
 • We stimuleren de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
 • De gemeente neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat duurzaamheidssubsidies ten goede komen aan alle inwoners, niet alleen de meer draagkrachtige. De beschikbaarheid van duurzaamheidsleningen wordt zo nodig uitgebreid;
Dat het WKO systeem in Bodegraven-Weideveld niet goed werkt is allereerst niet goed voor de bewoners en daarnaast ook niet goed voor de PR van duurzaamheid. Er zijn stappen gezet in het proces om te komen tot een verbetering van het systeem zoals ook te zien was tijdens de presentatie in de inspraakraad van 1 december 2021. Maar, er zijn ook nog teveel openstaande vragen. Juridische processen kosten veel tijd, dat is rondom de WKO problematiek helaas niet anders. De fractie van de ChristenUnie is van mening dat het college druk moet blijven uitoefenen op Eteck en dat daarbij het contract leidend is. Samenwerking met en betrokkenheid van Stichting WKO Weideveld, de bewoners, bestuurders uit andere gemeenten met dezelfde ervaringen, ACM enz. blijven belangrijk bij de voortgang van het proces om het tot een goed einde te brengen. De fractie volgt de stappen zoals gepresenteerd in de Routekaart WKO nauwgezet en zal dat ook in de nieuwe raadsperiode blijven doen. We hebben vernomen dat de Nieuwsbrief positief wordt ontvangen en dat daarmee de lijnen naar de gemeente kort zijn.

Onze fractie deelt de mening dat warmte van duurzame netten niet aan de gasprijs gekoppeld moet worden. Hier moet snel verandering in komen want dit is niet goed. Wat ons betreft blijft het college dus rechtstreeks druk uitoefenen op Eteck en ook indirect via de landelijke politiek door aan te geven dat via de Warmtewet/ACM de belangen van de burgers steviger behartigd moeten worden. Onze fractie heeft inmiddels contact met Tweede Kamerlid Pieter Grinwis opgenomen om onze zorgen hierover te uiten. Ook de Consumentenbond heeft samen met de Vereniging Eigen Huis en de Woonbond het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd de koppeling met de gastarieven op korte termijn los te laten en niet te wachten tot 2023. Zo hopen we zowel lokaal als landelijk ons steentje te kunnen bijdragen aan een spoedige oplossing van genoemde problematiek.
Investeren in warmtenetten
De ChristenUnie wil de potentie van geo- en aquathermie benutten en steeds minder afhankelijk zijn van aardgas en houtige biomassa. Lage en midden-temperatuur warmtenetten hebben meerwaarde voor de verwarming van woonwijken. De ontwikkeling van warmtenetten vraagt echter duidelijke afspraken over de rol van betrokken publieke en private partijen, over een (gelijk) speelveld voor warmteleveranciers en transparantie.
 • We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven. Ook willen we ruimte voor participatie vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten.
 • Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.
Afscheid nemen van aardgas
Bij nieuwbouw is aardgas-loos bouwen inmiddels de norm. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk speelt hier lokaal op in door te zorgen voor passende plannen.
 • Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.
 • Voorkom energiearmoede. Waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we direct in isolatie zodat de energierekening daalt.
Het is ontzettend spijtig dat voor een deel van de inwoners van Weideveld het WKO systeem niet naar behoren functioneert. Ook is het niet optimaal dat er bij dit specifieke systeem nog gebruik wordt gemaakt van gas. Nu met de stijgende gasprijzen behoeft het geen toelichting dat dit als onrechtvaardig wordt ervaren. De routekaart WKO geeft vooralsnog aanknopingspunten om het proces tot een oplossing te brengen. De motie die opriep tot actie door het college is mede ingediend door GroenLinks. GroenLinks zal ook in de nieuwe raad hier actief op monitoren.Betaalbare en duurzame energie
Energie uit zon en wind op de meeste plaatsen in de wereld goedkoper is dan energie uit fossiele bronnen. Daarom willen we een snelle energietransitie: 65% CO2 reductie in 2030. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. GroenLinks wil dit uitsluitend halen uit natuurlijke bronnen als wind, zon, bodem en water.
 • Versnelling warmtetransitie: concrete doelen voor 2025, 2030 en 2035
D66 vindt dat de gemeente naast en niet tegenover de inwoners moet staan. Daarom was het belangrijk om de gemeente eerst volmondig te laten toegeven dat zij contractpartner is. Daar waar de wethouder nog een aarzelende houding innam is dat in ieder geval veranderd in een ja. Vervolgens heeft D66 samen met andere partijen keer op keer gevraagd naar de voortgang; die bedroevend bleek te zijn. Na veel aandringen hebben we middels een motie de wethouder gedwongen om juridische stappen te gaan ondernemen richting Eteck. Dit moest eerst onderzocht worden en er moest aan dossieropbouw worden gedaan. Logisch maar wel heel laat. De laatste tijd zit er weer weinig schot in zeker nu blijkt dat de leidingen in de huizen in slechte staat zijn. Wij vinden het vreemd dat er door de gemeente een onderhandelaar/mediator wordt aangesteld zonder duidelijke afspraken te maken over wat en vooral wanneer er iets bereikt moet zijn. Dat kan niet. We moeten dit oplossen mét de bewoners. De WKO moet gaan werken voor de bewoners. En de tarieven moeten realistisch zijn. Laten we zorgen dat toekomstige nieuwbouw wijken gaan zeggen “dat willen wij ook!”. Tot we dat bereiken blijven we ons inzetten voor de inwoners van Weideveld.Wat vindt D66 belangrijk?
 • We lopen als gemeente zelf voorop in de energietransitie, met zonnepanelen, isolatie, warmtepompen en windenergie.
 • We helpen inwoners om mee te doen in de energietransitie
 • Bewoners praten en profiteren mee
 • Investeren in verduurzaming
Inhoudelijk is er bij ons niet tot nauwelijks kennis over de technische kant van het probleem. Wel verbazen wij ons over de gebrekkige wijze waarop de communicatie met de gemeente loopt. Keer op keer stokt deze. Onze insteek is: ”Er bovenop zitten” en “Inwoners ondersteunen in hun strijd”.
Wij hebben in het verleden, en ook nog afgelopen raad, aandacht gevraagd om de communicatie te herstellen en te reageren op de (terechte) aandacht die jullie vragen. Dat is in onze ogen een zwakke kant van onze gemeente, en met name van de huidige coalitie. Goede communicatie met de inwoners, dus hoor en wederhoor, afspraken nakomen, afspraken vastleggen, ondersteuning en hulp etc. zijn een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Daar zijn we sterk in en zullen we, als we over een coalitie onderhandelen, ook een eis van maken.
Een energie neutrale gemeenschap voor een leefbare toekomst
Allereerste actie om de klimaatdoelen te halen is bezuinigen op energie, vervoer en materiaal. Elk plan/project wordt daar op gescreend en legt daar verantwoording over af. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk draagt haar steentje bij in het bereiken van max. 1,5 graad temperatuurstijging, onafhankelijk van wat dat kost!
 • Aan de warmtetransitie, waarvan de aardgas loze wijken een onderdeel zijn, geven we volop medewerking. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen deel aan experimenten
De problemen met het WKO systeem dienen zo spoedig mogelijk te worden opgelost. De leverancier moet daartoe gedwongen worden middels dwangsommen. De belangen van de bewoners gaan voor de belangen van het bedrijf. Voor de coalitie-onderhandelingen behoort de oplossing van dit probleem voor Lokaal Liberaal tot niet onderhandelbaar en heeft dit onderwerp prioriteit.Warmte-koude opslagsystemen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Een warmte-koude opslagsysteem kan een duurzame oplossing voor huishoudens zijn om de woning te verwarmen en te koelen en te voorzien van warm water.

Helaas zorgt dit systeem in de wijk Weideveld al jaren voor storingen. Zo is er regelmatig geen warm water beschikbaar. Zolang de problemen in Weideveld niet zijn opgelost, wil Lokaal Liberaal geen nieuwe WKO-installaties in onze gemeente.

Maar er is meer. De bewoners in de wijk Weideveld zijn de storingen van het systeem en de dienstverlening van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werking van het WKO-systeem helemaal zat.

Het College van B&W heeft de sleutel tot de oplossing van de storingen en de slechte dienstverlening in handen. Ze zijn al jaren met de leverancier in gesprek zonder dat de problemen zijn opgelost. De tijd van praten is nu voorbij en juridisch is het mogelijk om dwangsommen te innen.

Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk wil dat daartoe wordt overgegaan. De belangen van de bewoners gaan voor de belangen van het energiebedrijf!
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Geen nieuwe WKO-installaties voordat de problemen met de bestaande WKO-installatie zijn opgelost.
 • #mijnklimaatpartij komt in actie omdat we de opwarming van de aarde moeten beperken. Volgende generaties moeten ook nog goed kunnen leven. Daarvoor zijn veel veranderingen nodig.
 • Jullie pilot met WKO zou tot enthousiaste ambassadeurs moeten leiden. Door alle problemen is dat nu juist omgekeerd. Dat is een enorme blunder! Had zo snel mogelijk hersteld moeten worden. Moet nog steeds zo snel mogelijk hersteld worden.
 • De gemeente mag jullie niet in de kou laten staan.
 • De gemeente moet bovendien aanwezige kennis benutten, dus samen met jullie optrekken! Wij geloven in de gemeenschap, niet in de gemeente!
Duurzaamheid
In de gemeenteraad zal mijnklimaatpartij zich voornamelijk concentreren op het thema duurzaamheid:
 1. Bij alle besluiten en gedrag van de gemeente deze primair toetsen aan het effect op de opwarming van de aarde, en daarna op de bijdrage aan het geluk van de inwoners en op de sociale wijze van samenleven, in het bijzonder voor kwetsbaren die (tijdelijk) een steuntje nodig hebben, en een goede start voor kinderen.
 2. Voorstellen indienen die:
  • de opwarming van de aarde beperken
  • de energietransitie in de gemeente versnellen

Last Updated: 14-Mrt-2022
WebMaster: arjan@swww.nl
© copyright 2022 Stichting WKO Wijk Weideveld